Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

* KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, VĂN HÓA CÔNG VỤ TẠI game nổ hũ kingbets

Đăng lúc: 14:46:26 12/12/2023 (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-TCTKTCV ngày 05/01/2023 của Tổ công tác kiểm tra công vụ về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
          Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở năm 2023.
          Thành phần tham gia buổi kiểm tra gồm các thành viên thuộc Đoàn công tác số 5 theo Kế hoạch số 16/KH-TCTKTCV ngày 05/01/2023 của Tổ công tác kiểm tra công vụ; Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng CTHSSV trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.        
Trên tinh thần kiểm tra khách quan, trung thực và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của nhà trường trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường; việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động; việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ do cơ quan cấp trên trực tiếp giao; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hoá công sở, quy chế dân chủ và quy tắc ứng xử của cơ quan và các nội dung khác có liên quan…
          Theo kết quả của Đoàn kiểm tra thì cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tiến độ và đạt được chất lượng trong tham mưu, giải quyết công việc được giao; chấp hành nghiêm quy định về giờ làm việc trong ngày, các ngày làm việc trong tuần; tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc và trong cơ quan, đơn vị và những nơi nhà trường quy định; cán bộ, giảng viên không uống rượu, bia và chất có nồng độ cồn trong giờ hành chính, các buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh. Trong quan hệ ứng xử, giao tiếp có thái độ giao tiếp hòa nhã, đúng mực…
          Qua kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công vụ năm 2023 tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra nhận thấy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cơ bản đã thực hiện tốt các công việc được phân công. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục: Việc số hóa hồ sơ đồng bộ giữa các đơn vị trực thuộc còn chậm; Trong chấp hành kỷ luật lao động, thời giờ làm việc còn có cán bộ chưa gương mẫu, tình trạng đi muộn, về sớm vẫn còn…
          Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra, để tiếp tục thực hiện tốt, tạo bước chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đi vào nề nếp.
2. Quản lý và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, viên chức có hiệu quả. Cán bộ, viên chức phải chấp hành, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của cơ quan, có mặt làm việc đúng giờ theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, đơn vị; nếu vắng mặt phải có lý do cụ thể và được ghi trên bảng công tác làm việc của cơ quan; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm; không đi uống cà phê, không chơi trờ chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc; không uống rượu bia trong giờ làm việc, kể cả khi tiếp khách vào buổi trưa trong những ngày làm việc.
3. Tổ chức phê bình, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức vi phạm. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ.
        4. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời uốn nắn, xử lý nghiêm những sai phạm trong thi hành công vụ. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.